Návrh na vyslání / Žádost o účast ve stipendijním programu MŠMT

Vyplňte následující formulář. Kolonky označené symbolem povinné jsou povinné a musíte je vyplnit, ostatní kolonky jsou nepovinné. Tuto stránku netiskněte.
Po vyplnění klikněte na tlačítko POKRAČOVAT v dolní části stránky.

Osobní

*) údaje týkající se cestovního pasu vyplňujte pouze v případě pobytů v zemích s vízovou povinností

Vaše současná škola
Pobyt v zahraničí
Pokud již máte smluven konkrétní termín pobytu, uveďte jej do rubriky Poznámka

Byl/a jsem informován/a o podmínkách stipendia.
Stvrzuji tímto, že informace uvedené v této žádosti jsou pravdivé a úplné podle mého nejlepšího vědomí a svědomí.

Podáním této žádosti beru na vědomí, že mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři a v dokumentaci odevzdávané pro účely výběrového řízení pro přiznání stipendia budou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a uchovány po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu, ke kterému byly poskytnuty a pro splnění právních povinností zpracovatele a správce osobních údajů (vyplývajících zejména ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů). Bližší informace o zpracování osobních údajů ze strany MŠMT naleznete zde: https://www.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ministerstvem.